VÅRDNAD & UMGÄNGE

Vårdnad & Umgänge

Vad händer med umgänge och vårdnad av barn vid separation? Är ni som föräldrar överens om vårdnaden och umgänget kan ni själva reglera detta genom ett avtal som därefter godkänns av familjerätten. Om ni däremot är oense om vem som ska ha vårdnaden av ert barn så kan ni lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Tingsrätten beslutar då i målet utifrån vad som är bäst för barnet. Det finns även möjlighet för er föräldrar att medverka i samarbetssamtal för att försöka komma överens själva, istället för att ta processen till domstol.

Vad innebär ensam vårdnad?

Ensam vårdnad innebär att en förälder bär hela ansvaret avseende många praktiska förhållanden för barnet som har en ekonomisk eller juridisk koppling. Det kan handla om exempelvis barnets skolgång, boende, sjukvård och ekonomi. Den föräldern som inte har vårdnaden om barnet får inte vara med och besluta i dessa frågor utan det görs av den som har vårdnaden över barnet.

Hur går en vårdnadsutredning till?

Det som sker i en vårdnadstvist är att föräldrarna inför rätten lägger fram sina argument som styrker att respektive part ska ha ensam vårdnad av barnet eller att den gemensamma vårdnaden ska fortsätta vara gällande. Domstolen ger i uppdrag till socialtjänsten att utreda situationen och detta görs genom att samtala med föräldrarna och besöka varderas hem. Man samtalar även med andra närstående som har inblick i situationen, här inkluderas även eventuell förskola eller skolpersonal. Beroende på barnets ålder och mognad så tar man även hänsyn till dennes vilja och synpunkter.

Domstolen gör en noggrann bedömning utifrån detta och prövar varderas argument för att sedan meddela en dom. Stor vikt läggs vid hur bra föräldrarna kan samarbeta. Om det är så att de har problem med samarbetet kan domstolen besluta att endast den ena föräldern ska ha vårdnaden.

Vad man framför allt beaktar vid bedömningen om barnets bästa är ifall det föreligger risk att barnet skadas eller om den ena föräldern lider av missbruk eller psykisk sjukdom. Det får inte heller föreligga risk för att barnet far illa, olovligen förs bort eller hålls kvar eller att det finns risk för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp. Vid denna bedömningen beaktar man även barnets egen vilja. Däremot hur mycket hänsyn man tar till barnets vilja beror på barnets ålder och mognad.

Umgängesrätt vid ensam vårdnad

Trots att ena föräldern har ensam vårdnad så har barnet rätt till umgänge med båda föräldrarna, denna rätt gäller oavsett vem som barnet bor hos och vem som har vårdnaden över barnet. Om det är så att barnet önskar detta umgänge så har båda föräldrarna en skyldighet att se till så att det genomförs. Den med ensam vårdnad står dock för det yttersta ansvaret att se till barnets behov uppfylls och även då att umgänget med den andre föräldern blir av. Däremot är det viktigt att komma ihåg att det är en rätt för barnet att få ha umgänge med båda sina föräldrar och inte förälderns rättighet, om barnet inte vill så har han/hon ingen plikt att umgås med föräldern det inte bor hos.

Om föräldrarna inte kommer överens om hur och när umgänget ska äga rum så kan man ta hjälp av samarbetssamtal hos familjerätten. Om det vore så att umgänget fortfarande inte genomförs korrekt eller genomförs alls kan man istället vända sig till domstol.

Dessa tvister kan vara komplicerade och det kan i många fall vara lämpligt att anlita en specialist. 

Har du frågor kring vårdnad och umgänge? Kontakta oss på Sanaz Juristfirma för kostnadsfri rådgivning på 031 19 15 15 eller via mejl. 


Åk till toppen