REKLAMATION VID FEL I FASTIGHET/BOSTADSRÄTT

Reklamation vid fel i fastighet/bostadsrätt

Vid fel i fastighet eller bostadsrätt krävs det att man som köpare reklamerar felet till säljaren inom en skälig tid. Detta innebär alltså att köparen skall meddela säljaren om det fel man upptäckt. Det finns en preskriptionsfrist på 10 år vid fel i fastighet vilket innebär att man kan åberopa fel 10 år framåt från tillträdesdagen. För fel vid bostadsrätt är däremot preskriptionsfristen 2 år. Efter att preskriptionstiden löpt ut kan man inte längre åberopa fel i sin bostadsrätt respektive fastighet.

När ska man reklamera ett fel i fastighet/bostadsrätt?

Man har som köpare en skyldighet att reklamera felet inom en skälig tid från det att man upptäckt eller borde ha upptäckt felet för att kunna göra gällande påföljder gentemot säljaren. Vad som anses vara inom skälig tid varierar, huvudtanken är att desto mer uppenbart ett fel är desto kortare blir reklamationsfristen. Man bör reklamera så fort som möjligt och om det skulle saknas uppgifter till reklamationen bör man meddela det till säljaren och i efterhand återkomma med de kompletterande uppgifterna istället för att vänta och riskera att reklamationsfristen löper ut.

Hur reklamerar man?

Vid reklamation vid fel i bostadsrätt/fastighet skall köparen kunna påpeka vad det är som är felaktigt i bostadsrätten/fastigheten, man måste alltså ange vad det är för fel som det rör sig om. Ett påstående från säljaren som inte är preciserat räknas inte som en giltig reklamation. Man bör även reklamera skriftligen för att senare kunna bevisa att man har reklamerat och att man gjort det i tid. Reklamationen bör även skickas direkt till säljaren. Ofta kan det vara så att man tidigare har haft kontakt genom mäklaren men det är du som köpare som bär ansvar för att reklamationen kommer fram till säljaren. För att då kunna vara säker på att reklamationen kommer fram så rekommenderas det att man själv meddelar direkt till säljaren.

Vad anses vara fel i fastighet och vad kan man göra?

För att köparen ska kunna göra påföljder gällande mot säljaren när det kommer till fel i fastighet så krävs det att felet är att betrakta som dolt, det är dessa fel som säljaren kan hållas ansvarig för. Dolda fel är de fel som redan fanns vid överlåtelsen av fastigheten. Det krävs även att felet inte gick att upptäcka vid undersökningen av fastigheten. De fel man borde ha märkt under denna undersökningen kan man ej åberopa i ett senare skede. Vi har i ett tidigare inlägg gått djupare in på köparens undersökningsplikt som ger en bättre bild av vad köpare har för skyldighet att undersöka fastigheten och i vilken utsträckning. Det är dock viktigt att komma ihåg att man inte behöver vara helt säker på om det handlar om ett dolt fel eller inte vid reklamationen.

Vad anses vara ett fel i bostadsrätt och vad kan man göra?

Vad som anses vara fel i en bostadsrätt beror generellt på vad köparen och säljaren har avtalat. Det anses dock föreligga fel om bostaden ej stämmer överens med uppgifterna som lämnats innan köpet eller om säljaren underlåtit att berätta om väsentliga förhållanden som han kan ha antas känt till, och att det rörde sig om sådana uppgifter som köparen kan förvänta sig bli upplyst om. Att bostaden är i väsentligt sämre skick än vad köparen kunnat förvänta sig med hänsyn till pris och övriga omständigheter är också att betrakta som ett fel som köparen kan åberopa. Viktigt att veta är att man inte kan göra gällande fel som man känt till vid köpet eller som man skulle ha upptäckt vid undersökningen av bostaden.

Har det uppstått problem med din fastighet eller bostadsrätt? Tveka inte på att höra av dig till oss på 031 19 15 15 om du har några funderingar eller frågor som vi kan hjälpa dig att få svar på.


Åk till toppen