FORDRINGAR OCH SKULDEBREV

Vad är en borgenär/gäldenär/borgensman?

En borgenär är den som har en fordran gentemot borgenären. Det kan både vara en privatperson eller ett företag. En fordran kan uppstå vid de fall man till exempel lånar ut pengar till en privatperson eller ett företag, inte får betalt för ett utfört arbete eller säljer en vara på kredit. Fordringen som gäldenären har är en tillgång.

Till skillnad från borgenär så är gäldenären den som har en skuld till borgenären.

I sammanhanget kan det vara värt att nämna att en borgenär inte är en borgensman. Borgensman är man i de fall man går i borgen för någon annan, detta innebär att man ger ett löfte som säkerhet till borgenären att man kan betala av lånet om låntagaren själv får problem med detta.

Vad är ett skuldebrev och vad ska det innehåll?

Ett skuldebrev är ett avtal som borgenären och gäldenären kan underteckna när gäldenären lånar pengar. Skuldebrevet är helt enkelt ett bevis på att lånet existerar. Avtalet är bindande och blir en trygghet för både den som lånar ut pengar och även låntagaren.  För att ett skuldebrev ska vara giltigt krävs det vissa formkrav.

Enkelt eller löpande skuldebrev?

Det finns två typer av skuldebrev löpande skuldebrev och enkelt skuldebrev. Enkla skuldebrev är specifikt utställda till en viss person och det ska framgå tydligt vem som är långivaren och vem som är låntagaren. Tanken med enkla skuldebrev är att de inte ska överlåtas, däremot så är det möjligt men endast då gäldenären informerats om detta.

Ett löpande skuldebrev är till skillnad från enkla skuldebrev avsedda för att säljas eller ges bort och överlåtas fritt. Beroende på vad för löpande skuldebrev parterna upprättat så kan antingen den som har skuldebrevet i sin hand kräva betalning, alternativt att den som har skuldebrevet kan visa att den fått/köpt skuldebrevet av den som hade det innan.


Går det att överlåta ett skuldebrev/skuld?

Som huvudregel kan man som borgenär fritt överlåta sin fordran. Om det är ett enkelt skuldebrev så krävs det att gäldenären har meddelats att en överlåtelse har skett, detta är även viktigt när det inte gäller enkla skuldebrev för att slippa problem som kan uppstå om en gäldenär betalar till fel borgenär.

Om en gäldenär däremot vill överlåta sin skuld så måste den ha fått godkännande från borgenären. Anledningen till varför det är så är på grund av borgenärens säkerhet att få in sin fordran. Genom att en gäldenär överlåter sin skuld till en annan gäldenär som möjligtvis kan ha en sämre betalningsförmåga kan det försvåra för borgenären att få in sin fordran.

Kan man kvitta en fordran mot en skuld? 

För att man ska kunna kvitta en fordran mot en skuld behöver vissa krav vara uppfyllda. Det krävs att fordran är gällande och ej preskriberad, det finns ett undantag för detta som säger att man får kvitta i de fall en preskriberad motfordran inte var preskriberad när gäldenären fick den. Huvudfordran och motfordran behöver avse samma myckenhet och båda fordringarna ska samtidigt avse samma parter. Det krävs även att både huvudfordran och motfordran har förfallit till betalning.

Preskriberas en fordran?

Som huvudregel preskriberas fordringar samt skulder efter 10 år. Men vid konsumentsammanhang är preskriptionstiden endast 3 år. Detta gäller såvida inget preskriptionsavbrott skett. Preskriptionsavbrott innebär att preskriptionstiden förlängs och då börjar preskriptionstiden löpa på nytt. Preskriptionsavbrott sker genom att gäldenären på något sätt erkänner fordran, det kan exempelvis handla om att gäldenären får en påminnelse eller skriftligt krav. När preskriptionstiden har löpt ut kan inte borgenären längre kräva in sin skuld från gäldenären.

  • Får du inte betalt för en skuld?
  • Vill du driva in en skuld? 
  • Vill du upprätta ett skuldebrev?
  • Behöver du hjälp med att tolka ett skuldebrev?
  • Kräver någon betalt med ett förfalskat skuldebrev?
  • Har du fått en felaktig faktura/fordran?
  • Har du hamnat i en fordringstvist? 
  • Bestrider du en skuld? 
  • Eller har du andra frågor?

Tveka inte på att ringa oss på telefonnummer 031 19 15 15. 


Åk till toppen