BODELNING

En Bodelning kan bli aktuellt både för par som lever i samboförhållanden eller som gifta. Beroende på om det rör sig om ett gift par eller ett samboförhållande ser reglerna olika ut. Nedan berör vi en del frågor som kan uppstå vid bodelning mellan gifta.

En bodelning kan bli aktuell vid en skilsmässa eller vid det fall makarna önskar genomföra en bodelning under äktenskapet, vilket innebär att makarna önskar dela upp sina tillgångar och eller få klarlagt vem som äger vad.

Hur går en bodelning till?

När ett äktenskap upplöses via en skilsmässa skall en bodelning som huvudregel alltid ske och det föreligger en klar skyldighet för varje maka att medverka i upprättandet av en bodelning efter äktenskapsskillnad. En bodelning innebär att makarna delar upp deras egendom dom i mellan. En bodelning skall omfatta tillgångar och skulder som är giftorättsgods, vilket skall upptecknas per dagen då ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten. Den dag ansökan om äktenskapsskillnad inkommer till tingsrätten är den tidpunkt som avgör vilken egendom som ska räknas in i bodelningen. Det samlade värdet av vad som finns i giftorättsgods vid denna tidpunkt är alltså det som ska ingå i bodelningen. Makarnas sammanlagda giftorättsgods, som omfattar tillgångar efter avdrag för skulder skall som huvudregel delas med hälften vardera

Vad ska ingå i bodelningen?

I enlighet med vad som redan nämnts ovan är det giftorättsgods som ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa. Giftorättsgods är i princip all egendom som man inte aktivt har agerat för att egendomen i fråga skall bli enskild. Det kan man göra genom att till exempel upprätta ett äktenskapsförord. Det spelar alltså ingen roll om ni köpt egendomen innan eller efter äktenskapets ingående eller om ni har köpt egendomen för eget eller gemensamt bruk.

I sammanhanget är det även värt att uppmärksamma att man skiljer på äganderätt och giftorättsgods. Äganderätt innebär att en av makarna äger egendomen, vilken inte ändras beroende på om egendomen är giftorättsgods eller inte. Men giftorättsgods innebär att den andra makan har rätt till häften av värdet av det sammanlagda giftorättsgodset.

Behöver man betala för den andre makens skulder?

Makarna behöver inte betala för den andre makens skulder. Eventuella skulder som någon av eller båda makarna har, avräknas från vardera parts giftorättsgods. Det finns alltså inte någon betalningsskyldighet för sin maka/make i och med att varje individ själv svarar för sina skulder. Man kan därmed inte heller bli krävd på pengar för en skuld som sin make/maka har.  Däremot kan det vara bra att veta att befintliga skulder kan komma att påverka utkomsten av bodelningen.

 

En sådan här situation är inte lätt och det kan uppstå fler frågor såsom:

  • Behöver man en bodelningsförrättare?
  • Hur lång tid tar en bodelning?
  • Vad kostar det att upprätta ett bodelningsavtal?
  • Täcker hemförsäkringen kostnaderna?

Dessa och andra frågor har vi svar på. Vilken fråga vill just du få svar på? Ring oss på telefonnummer 031 19 15 15 så hjälper vi dig i din situation.


Åk till toppen